Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Organisatiebureau Eat2Gather

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam per 11 februari 2008, laatstelijk gewijzigd op 19 mei 2010

 

Definities

 

Algemene voorwaarden: onderstaande bepalingen
Gebruiker: opdrachtnemer
Wederpartij: opdrachtgever
Opdrachtnemer: Eat2Gather
Opdrachtgever: degene die met de gebruiker contracteert c.q. betoogt te contracteren
Offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van opdrachtnemer
Overeenkomst: iedere overeenkomst in elke vorm ten behoeve van het leveren van diensten en of goederen aan opdrachtgever, alsook alle wijzingen op deze overeenkomst
Project: de activiteit die door opdrachtgever is bedongen

 

1. Toepasselijkheid

 

1.1 De algemene voorwaarden van gebruiker zijn van toepassing op iedere offerte van gebruiker en op alle overeenkomsten gesloten door gebruiker met wederpartij ter zake van advies, organisatie en uitvoering van evenementen en zijn mede van toepassing op alle handelingen en werkzaamheden door of in opdracht van gebruiker.
1.2 Gebruiker heeft het recht bij schriftelijke overeenkomst de algemene voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen gelden ook voor de reeds bestaande overeenkomsten en treden in werking na bekendmaking.
1.3 Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Indien een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden onverbindend blijken te zijn, blijven de overige bepalingen op de overeenkomst van kracht. Voor de onverbindende bepaling treedt automatisch een geldige bepaling in de plaats die zo veel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het onverbindende artikel.

 

2. Offertes/totstandkoming overeenkomst

 

2.1 Alle offertes van gebruiker zijn vrijblijvend en kunnen door hem te allen tijde worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.
2.2 Indien de wederpartij een offerte aanvaardt, heeft de gebruiker niettemin het recht om het aanbod binnen zeven dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
2.3 Alle offertes komen automatisch te vervallen indien zij door de wederpartij niet binnen een periode van zeven dagen schriftelijke zijn aanvaard.
2.4 Iedere door de wederpartij verlangde afwijking of toevoeging aan de offerte van gebruiker behoeft schriftelijke instemming van hem, die nadrukkelijk het recht heeft daarvoor extra kosten te berekenen.
2.5 Kennelijke fouten in de offerte binden gebruiker niet.
2.6 De kosten verbonden aan het uitbrengen van offertes en de daarbij behorende bescheiden zullen indien de opdracht leidt tot een
overeenkomst niet in rekening worden gebracht, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.
2.7 Alle in de offerte aangeboden concepten en/of ideeën blijven ook tot na de totstandkoming van de overeenkomst en na de
uitvoering van het project, uitdrukkelijk vallen onder het auteursrecht en is eigendom van gebruiker, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

3. Opdrachten

 

3.1 Door verzending van de opdrachtbevestiging is gebruiker voor het eerst gebonden aan de door de wederpartij gegeven opdracht. Indien de wederpartij niet binnen zeven dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan gebruiker kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.2 Indien wederpartij na het verstrekken van de opdracht alsnog wijzigingen in de uitvoering verlangt, dient de wederpartij deze binnen twee dagen na het verstrekken van de opdracht schriftelijk aan gebruiker kenbaar te maken, bij gebreke waarvan het risico van de tenuitvoerlegging bij de wederpartij ligt.
3.3 Gebruiker behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijk opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de wederpartij en/of nodig zijn voor de goede uitvoering van de opdracht.
3.4 Het verschuldigde tarief over het meerwerk is conform het tussen partijen op de gebruikelijke wijze berekende tarief. Het tarief voor de geleverde diensten zoals in de offerte is opgenomen geldt als het gebruikelijke wijze berekende tarief.
3.5 Voor wijziging van de opdracht is te allen tijde de goedkeuring van gebruiker vereist. Gebruiker behoudt zich het recht om de kosten dan wel schade die door de wijziging is ontstaan dan wel zal ontstaan aan wederpartij de factureren.

 

4. Prijzen

 

4.1 Alle door de gebruiker gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren.
4.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst de kostprijsbestanddelen van goederen en/of diensten waarop gebruiker zijn prijs heeft gebaseerd, worden verhoogd, heeft gebruiker het recht deze verhogingen aan wederpartij door te berekenen.
4.3 Gebruiker is steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.
4.4 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, zijn alle genoemde prijzen exclusief BTW en eventuele kosten en rechten, zoals emballage, transportkosten, accijnzen en heffingen van overheidswege.
4.5 De prijzen kunnen op grond van het voorgaande worden verhoogd tot ten hoogste tweemaal de oorspronkelijk overeengekomen prijs. De wederpartij heeft bij een prijsstijging zoals in dit artikel genoemd niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

5. Annulering en opzegging

 

5.1 Annuleringen van gegeven opdrachten binden gebruiker pas na schriftelijke acceptatie door gebruiker.
5.2 Indien de wederpartij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is de wederpartij in de opdrachtbevestiging vermelde annuleringskosten aan gebruiker verschuldigd. Deze bepaling geldt onverminderd in het geval de annulering het gevolg is van overmacht aan de zijde van wederpartij.
5.3 Gebruiker kan de overeenkomst wegens gewichtige omstandigheden bij aangetekend schrijven onder opgaaf van redenen opzeggen. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van wederpartij aan de overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd of verlangd op de wijze zoals overeengekomen.
5.4 Gebruiker zal trachten gelijktijdig met de bedoelde opzegging een gelijkwaardige, naar gangbare normen acceptabele activiteit aan te bieden. Wordt dit alternatief niet aangeboden dan worden de reeds door wederpartij aan gebruiker betaalde facturen binnen vier weken aan wederpartij terugbetaald.

 

6. Uitvoering

 

6.1 Gebruiker verplicht zich de opdracht naar beste weten uit te voeren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de wederpartij beoogd doel.
6.2 Wederpartij is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van gebruiker ter bevordering van een goede uitvoering van het project.
6.3 De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van het project daardoor in sterke mate kan wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt kan door gebruiker van (voortzetting van) het project worden uitgesloten, indien van gebruiker in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen tegenover deze deelnemer. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van wederpartij.
6.4 Wederpartij en/of deelnemer is verplicht nalatigheid in de uitvoering van de overeenkomst die ter plaatse wordt geconstateerd, zo spoedig mogelijk mee te delen aan de leiding van het project ter plaatse of rechtstreeks aan gebruiker.
6.5 Indien de voortgang in de uitvoering van het project door toedoen van de wederpartij of deelnemer wordt vertraagd of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is de wederpartij verplicht om gebruiker over het reeds voldane gedeelte van de opdracht reeds gemaakte kosten aan gebruiker te voldoen. Onder overmacht wordt verstaan hetgeen in artikel 8 staat beschreven.
6.6 De uitvoering van de overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij dan wel diens derden is gebaseerd op de door de wederpartij aangegeven aard van de opdracht, opgegeven aantallen en opgegeven omstandigheden. Indien de opgave van de wederpartij niet overeenkomt met de daadwerkelijke aantallen en / of omstandigheden is de gebruiker niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
6.7 Wederpartij staat er voor in dat hij aan de gebruiker een ruimte geeft waar volgens de wettelijke regels op het gebied van hygiëne, arbo en milieu het project uitgevoerd kan worden.
6.8 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen draagt wederpartij zorg voor een tijdige verkrijging van de toestemming van een derde indien voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is. Het niet verkrijgen van de toestemming en de daaruit voortvloeiende kosten voor gebruiker komen geheel voor risico en voor rekening van wederpartij.
6.9 Indien een overeenkomst niet of slechts ten dele door gebruiker of door haar ingehuurde derden kan worden uitgevoerd, vermindert dit niet de betalingsverplichting van wederpartij volgens de in de overeenkomst overeengekomen kosten bij annulering.

 

7. Aansprakelijkheid

 

7.1 Gebruiker is slechts aansprakelijk voor schade van wederpartij voortkomende uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst indien er sprake is van grove schuld aan de zijde van gebruiker.
7.2 Gebruiker is jegens wederpartij niet aansprakelijk wegens schade, veroorzaakt door bij de uitvoering betrokken derden, tenzij deze schade voortvloeit uit en veroorzaakt is door opzet of grove schuld aan de zijde van gebruiker.
7.3 Wederpartij vrijwaart gebruiker tegen iedere aanspraak op schadevergoeding van bij de uitvoering betrokken derden, voor zover deze schade is veroorzaakt door wederpartij en/of diens gasten en/of diens medewerkers.
7.4 Wederpartij is gehouden opdrachtgever schadeloos te stellen voor en te vrijwaarden van alle vorderingen welke derden tegen gebruiker instellen.
7.5 De levering door derden van goederen en/of diensten bij de uitvoering van de overeenkomst is aan geen andere garantie onderworpen dan die welke gebruiker van de betreffende derde heeft bedongen.
7.6 Indien de veiligheid van gebruiker of van de door hem ingeschakelde derden op de plaats of in de directe omgeving van de plaats van de uitvoering van het project niet voldoet aan de vereiste veiligheidsnormen en/of indien de benodigde vergunningen en/of ontheffingen ontbreken zal de uitvoering in zijn geheel of voor het nog uit te voeren gedeelte, niet plaatsvinden, waarbij wederpartij gehouden is de gehele overeengekomen projectsom te voldoen.
7.7 Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade van gebruiker die tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden op welke wijze dan ook zijn ontstaan.
7.8 Gebruiker kan nimmer aansprakelijk worden geacht voor de daden en /of handelingen van zijn (toe)leveranciers dan wel voor de daar uit voortvloeiende schade.
7.9 De aansprakelijkheid van gebruiker is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat hij ter zake onder zijn aansprakelijkheidsverzekering uitgekeerd krijgt. Mocht de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van gebruiker te allen tijde beperkt tot een bedrag van € 2.500,- per project.
7.10 Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door hem geleverde informatiedragers of op via het internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software of bestanden. Wederpartij dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te testen.
7.11 Gebruiker is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraging van postzendingen, verlies of beschadiging van poststukken of verkeerde bezorging van poststukken.

 

8. Overmacht

 

8.1 Als overmacht voor gebruiker gelden alle omstandigheden buiten toedoen van gebruiker, waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd. Overmacht ontslaat gebruiker van het overeengekomen uit te voeren, zonder dat de wederpartij uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan laten gelden.
8.2 Onder overmacht van gebruiker wordt in ieder geval verstaan: ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, extreme weersomstandigheden, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepsvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in respectievelijk beperkingen of stopzettingen van leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, ongevallen, stakingen, maatregelen van overheidswege, enz.
8.3 In geval van overmacht is gebruiker verplicht om daarvan onverwijld mededeling te doen aan wederpartij.

 

9. Betalingen

 

9.1 Wederpartij is gehouden het verschuldigde zonder enige korting te voldoen binnen de betalingstermijn die in de factuur van gebruiker aan wederpartij is vermeld dan wel binnen de betalingstermijn die in de overeenkomst is vermeld.
9.2 Betalingen van wederpartij worden eerst in mindering gebracht op de verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) om vervolgens in mindering te worden gebracht op de hoofdsom, waarbij oudste vorderingen voorgaat.
9.3 Gebruiker heeft de bevoegdheid om ten aanzien van het project en/of de overeenkomst de betaling van een voorschot te vorderen op de overeengekomen prijs. Betaling van dit voorschot dient te geschieden na ontvangst van de factuur en volgens de in de factuur aangegeven betalingstermijn. Bij niet betalen (of niet betalen binnen de betalingstermijn) van dit voorschot is wederpartij van rechtswege in verzuim. Gebruiker is alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de uitvoering van het project stop te zetten. Dit alles onder gebondenheid van wederpartij om de annuleringskosten te voldoen zoals in de overeenkomst vermeld. Zulks laat onverlet het recht van gebruiker de aantoonbare meerkosten te claimen. Voorts is wederpartij alsdan verplicht gebruiker te vrijwaren voor alle schadeclaims van bij de opdracht betrokken derden.
9.4 Verzonden facturen worden geacht te zijn ontvangen één werkdag na de factuurdatum en zonder protest te zijn behouden.
9.5 Voor zover niet anders is overeengekomen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij het overschrijden van de betalingstermijn is gebruiker gerechtigd vanaf de dag dat de betaling had moeten geschieden aan wederpartij een rente in rekening
te brengen van 2,0% per maand of gedeelte van een maand, dan wel de wettelijke handelsrente indien deze hoger is.
9.6 Indien wederpartij met de vervulling van zijn betalingsverplichting in verzuim is, in staat van faillissement wordt verklaard dan wel surséance van betaling aanvraagt, zijn bedrijf verkoopt, liquideert of als er beslag wordt gelegd op één of meer van zijn goederen bij toepassing van de regeling “Schuldsanering Natuurlijke Personen”, is gebruiker niet meer gehouden de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan na te komen, onverminderd het recht van gebruiker op schadevergoeding en op vergoeding van gelden voortvloeiende uit deze overeenkomst.
9.7 Alle kosten die gebruiker maakt om het zijn toekomende bedrag te incasseren, zowel de buitengerechtelijke kosten als de gerechtelijke kosten, komen voor rekening van wederpartij.
9.8 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij gehouden aan gebruiker alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te betalen, daaronder begrepen de declaraties van de door gebruiker ingeschakelde adviseur(s). De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het door de wederpartij aan gebruiker verschuldigde totaalbedrag met een minimum van € 500,- exclusief BTW.

 

10 Opschorting en verrekening

 

10.1 Indien de wederpartij in gebreke is met de juiste en/of tijdige nakoming van een of meer verplichtingen is gebruiker bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten totdat de wederpartij volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
10.2 Gebruiker is bevoegd een al dan niet opeisbare vordering zijnerzijds te verrekenen met een verplichting van wederpartij.
10.3 Wederpartij is niet gerechtigd enige vordering die hij heeft op gebruiker heeft of pretendeert te verrekenen.

 

11 Registratie en communicatiewerkzaamheden

 

11.1 Onder registratie en communicatiewerkzaamheden worden die werkzaamheden verstaan die verricht worden om te communiceren met deelnemers en/of gasten en die nodig zijn om te registreren of deelnemers en/of gasten aanwezig dan wel afwezig zullen zijn bij de betreffende bijeenkomst of evenement. De communicatie geschiedt middels e-mail en/of internet(- toepassingen) en postaal.
11.2 Indien tengevolge van niet tijdige aanlevering van werk, gegevens of reactie/feedback door wederpartij de opdracht alleen tijdig kan worden uitgevoerd door inschakeling van derden of door overwerk e.d., zal gebruiker daartoe, zonder voorafgaand overleg met wederpartij, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane kosten voor rekening van wederpartij komen. Bij niet tijdige aanlevering van werk, gegevens of reactie/feedback door wederpartij is gebruiker gerechtigd de datum van uitvoering van de betreffende (deel-) werkzaamheden nader vast te stellen.
11.3 Gebruiker en/of zijn leveranciers/onderaannemers dragen zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, maar draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.
11.4 Gebruiker is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van registratiepagina’s en/of website’s ten gevolge van storingen in het Internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, telefonie, e.d.
11.5 Het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van een registratiepagina en/of website applicatie geeft wederpartij nimmer recht op enige schadevergoeding of prijskorting. Gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan het door zijn of door bemiddeling geleverde.
11.6 Gebruiker is niet aansprakelijk voor beveiliging van of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. Gebruiker is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies, beschadiging of onjuist gebruik van data of vertrouwelijke en geheime informatie.

 

12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

12.1 Op elke rechtsverhouding tussen gebruiker en de wederpartij wordt beheerst door het Nederlands recht.
12.2 Alle geschillen samenhangende met en/of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en/of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluitsel van iedere andere rechter worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
12.3 Gebruiker blijft evenwel gerechtigd zijnerzijds een vordering aanhangig te maken bij de rechter die volgens de wettelijke regels bevoegd zou zijn.

 

Amsterdam, 11 februari 2008, laatstelijk gewijzigd op 19 mei 2010

 

Eat2Gather
Admiraal de Ruijterweg 62 I hoog
1056 GM Amsterdam

Schrijf je in voor onze
culinaire, maandelijkse,
gratis nieuwsbrief!

    Schrijf je in voor onze
    culinaire, maandelijkse,
    gratis nieuwsbrief!